Súbeh pre prijímanie žiakov stredných škôl v Republiky Srbsko do ustanovizní pre ubytovanie a stravovanie pre školský rok 2024/2025

Súbeh sa zverejňuje na 82 miest (77+5 – pre žiakov zo znevýhodnených sociálnych skupín)

 

Termín podávania prihlášok na súbeh je od 02. do 13. júla 2024

  • 02. a 03. júla od 08,00 do 15,00 h – v budove internátu
  • 04., 05., 06. a od .08 -13. júla od 8,00 -13,00 h – v budove internátu


Termín podávania prihlášok na súbeh v druhom kole je od 2
6. do 28. augusta  2024 roku.

  • ak zostanú voľné miesta
  • pre príslušníkov spoločensky znevýhodnených skupín, ktorým nebolo pridelené ubytovanie v prvom kole 
  • 26. – 28. augusta od 08,00 do 13,00 h - v budove internátu

 

Potrebné doklady pri súbehu (originály alebo overené fotokópie):

1. Prihláška na súbeh – dostanete ju v internáte alebo si ju stiahnite TU.

2. Potvrdenie o príjmoch členov domácnosti na obdobie 01.01.-31.03.2024.

3. Vysvedčenie o ukončenom základnom vzdelávaní a výchove (vysvedčenie zo základnej školy od V. do VIII. ročníka, potvrdenie o vykonanej záverečnej skúške v základnom vzdelávaní a výchove) pre žiakov I. ročníka strednej školy.

4. Vysvedčenie z minulého školského roka pre žiakov II., III. a IV.ročníka.

5. Kópie diplomov a odmien, ak žiak/žiačka má zo súťaží, ktoré organizuje Ministerstvo osvety, vedy a technologického rozvoja

6. Odmeny a  uznania získané pre aktivity v škole a žiackom domove z minulého školského roka  (platí pre žiakov II., III. a IV. ročníka).

Poznámka: Žiaci, ktorí podľa pravidiel o vyučovacom pláne a programe odborných predmetov stredného odborného vzdelávania majú záväzok vykonávania profesionálnej praxe (kuchársky odbor), ktorá sa známkuje číselne a vplýva na priemernú známku, sú záväzní podať prihlášku v prvom kole súbehu a rangovať sa budú v druhom kole, keď priložia vysvedčenie.

                            

Pri ubytovaní sa do internátu potrebné je:

 

1. Priniesť  lekárske potvrdenie o všeobecnom  zdravotnom stave (záväzne musí byť vydané na oficiálne predpísanom tlačive) s dôrazom na to, že je žiak  zdravotne schopný samostatne bývať v kolektíve  (nie staršie ako 15 dní)

2. Rodný list

3. Podpísať Zmluvu s internátom (podpisuje aj rodič, aj žiak) – dostanete ju v internáte pri ubytovaní.

4. Zaplatiť za vyhotovenie  identifikačnej kartičky  – poukážku dostanete v internáte.

 

Všetky informácie o súbehu môžete dostať na telefónne čísla:

021/2281-844, 021/2280-167  alebo na  mob. tel.: 062/8027034 alebo na www.jankollar.org