Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci

Slovenské gymnázium v Báčskom Petrovci
(v súčasnosti Gymnázium Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci)
Založené 1. októbra 1919, vyrástlo vtedy z takmer dvestoročných hospodárskych a kultúrnych tradícií juhoslovanských Slovákov. Jeho prvú budovu postavili v roku 1923 z vlastných dobrovoľných príspevkov, za finančnej pomoci vlády ČSR a Slovákov zo zámoria a v značnej mire vlastnou dobrovoľnou prácou Petrovčanov. Gymnázium sa stalo významnou kultúrnou ustanovizňou Slovákov v Juhoslávii. Tu začala pracovná dráha viacerých akademikov a doktorov vied (pôsobiacich v Juhoslávii i v Slovenskej republike), početných vedeckých a osvetových pracovníkov, umelcov a inžinierov.
I keď ho založili pre potreby slovenkej menšiny (a bolo až po súčasnosť jediným gymnáziom s vyučovacím jazykom slovenským mimo Slovenska), gymnázium sa nikdy neuzatváralo do úzkych národnostných rámcov. Vždy komunikovalo so svojím okolím – pri hľadaní optimálnych riešení napríklad otvorilo aj srbské triedy.
Príznačné pre pôsobenie gymnázia sú, popri dobrej materiálnej základni a nespornej kvalite výučby, rozsiahle mimoškolské aktivity žiakov a profesorov: žiacke združenia, odborné, umelecké a športové krúžky. Samovzdelávací krúžok Sládkovič pôsobí bez prerušenia od 1. októbra 1925 dodnes a aj jeho zásluhou je slovenská literatúra v Juhoslávii stále živá.
V rámci gymnázia bola v školskom roku 1947/48 založená učiteľská škola, čo malo veľký význam a vpliv na osud Slovákov žijúcich vo Vojvodine v kontexte poznávania, šírenia a zveľaďovania vlastnej kultúry, jazyka a identity. Učiteľskú školu absolvovalo do roku 1965, kedy jej činnosť skončila, vyše 200 slovenských učiteľov. Jej pokračovaním je dnes (od šk. r. 1998/99) vysunuté oddelenie Učiteľskej fakulty zo Somboru v slovenskej reči.
V školskom roku 1998/99 sa sprevádzkoval moderný žiacky domov, vybudovaný za finančnej pomoci vlád Slovenskej republiky a Republiky Srbsko. Umožňuje štúdium Slovákom z celej Vojvodiny, i keď jeho kapacita (75 lôžok) nestačí pre potreby a záujem žiakov, ktorí by chceli navštevovať túto školu.
Vybavenie gymnázia spĺňa nároky kladené na modernú školu. Sú tu kabinety pre prírodné vedy, dve počítačové učebne, stála výstava venovaná biológii, tiež knižnica s vyše 20.000 kníh a galéria výtvarných prác, nie tak dávnu históriu pripomína izbu XIV. VÚSB. Študenti môžu športovať na IHRISKÁCH v areáli školy – basketbalovom, futbalovom a hádzanárskom.
Celkove gymnázium od svojho založenia do konca školského roku 2000/2001 absolvovalo 3.191 žiakov. Veľká väčšina absolventov gymnázia úspešne zakončila vysoké a vyššie školy.
V súlade so svojou pokrokovou tradíciou sa gymnázium i dnes snaží zapájať do najsúčasnejších pohybov. Škola sa stala jedným z 5 regionálnych stredísk pre zdokonaľovanie sa profesorov. Učitelia tu založili Asociáciu slovenských pedagógov. Regionálne stredisko pre zdokonaľovanie sa profesorov vzniklo na škole v roku 2000. Ide o prirodzené vyústenie účasti školy v projekte OPEN SOCIETY FUND „tretie milénium“ (od roku 1997, keď Fond školu vybavil najsúčasnejšou počítačovou technológiou). Jeho cieľom je uviesť nové technológie a spôsoby komunikácie do vyučovacieho procesu a rozšíriť ich uplatnenie v čím väčšom počte predmetov.
Gymnázium sa tak stalo miestom pre:
• rozvoj programov, vďaka ktorým profesori uplatnia počítačové technológie a internet vo výučbe;
• vypracovávanie edukatívnych programov spätých so zdokonaľovaním metodológie výučby a vyučovacích obsahov.
Asociáciu slovenských pedagógov založili učitelia na gymnáziu v marci 2001 so zámerom kontinuálne sa venovať slovenskému školstvu vo Vojvodine a prispievať k jeho skvalitňovaniu. Ako základné ciele si vytýčila:
vypracovať (sčasti alebo úplnosti) učebné osnovy vyučovacích predmetov, ktoré priamo vplívajú na jazykovú, národnú a kultúrnu identitu vojvodinských Slovákov (slovenčina, dejepis, hudobná a výtvarná kultúra a iné) na všetkých školských úrovniach;
zosúladiť ich obsah tak, aby sa jednotlivé predmety vzájomne dopĺňali a popri vzájomnom prelínaní sa neduplikovali;
pripraviť konkrétne prezentácie pedagogicko – metodického spracovania učiva zo všetkých predmetov;
použiť súčasnejšie metódy a učebné pomôcky. Na realizácii týchto cieľov sa v súčasnosti intenzívne pracuje.